معرفی کتاب خلاقیت و هوش های چندگانه-مشاور خلاقیت

خلاصه کتاب خلاقیت و هوش های چندگانه

                                           روشهای کاربردی پرورش خلاقیت با محوریت هوش های چندگانه ویژه مربیان و اولیاء مهد کودکها،پیش دبستانها و دبستانها

در کتاب سعی شده است اهمیت پرورش خلاقیت با محوریت هوش های چندگانه مطرح شود. با توجه به اینکه خلاقیت محور توسعه است و اینکه شاید مهمترین مشکلاتی مثل بیکاری در کشورها بعلت عدم پرداختن به پرورش خلاقیت در دوران کودکی و نوجوانی بوده است .تاکید بر اینکه منابه روی زمینی یا منابع انسانی بر منابه و معادن زیرزمینی برتری دارد و از مغز انسان می توان بیش از چاه نفت بهره وری نمود.روشهای کاربردی کتاب بیشتر با بازیهای خلاق و روشهای عملی و کاربردی مطرح شده است.

 

در فصل اول کتاب تعاریف و مفاهیم اولیه آمده است.

 همچنین در فصل اول نقاط قوت و برتری هوش های چندگانه گاردنر با سایر مقوله های هوشی مقایسه شده است.

 

در فصل دوم خلاقیت و هوش کلامی مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت در هوش کلامی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی توصیف شده است.قصه گویی خلاق، خلاقیت در شعر و …………بازیهای خلاقانه مثل بازی اسم و اشیاء ، بازی شعر دندان،بازی آشنایی با کتاب،بازی آواز خواندن ،بازی چهره شاد ، بازی تکرار کن در این فصل مطرح شده است.

 

در فصل سوم خلاقیت و هوش دیداری مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت در هوش دیداری یا فضایی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی توصیف شده است
بازیهای خلاقانه مثل ” عروسک خیمه شب بازی حرف بزن” ، “بینی های اسرار آمیز” ، “ظرفها یا بطری های جالب” ، “نقاشی صورت” و آموزش چپ و راست از طریق بازی در این فصل مطرح شده است.

 

در فصل چهارم خلاقیت و هوش حرکتی مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت هوش حرکتی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی برای مهارتهای حرکتی درشت و ظریف توصیف شده است.بازیهای خلاقانه مثل “بابا و مامان و عمو یادگار ” ، “کفشت پاته” ،” بازی خرگوش ناز کوچولو” و بازیهایی با آب،گل و شن و ماسه در این فصل مطرح شده است.

 

در فصل پنجم خلاقیت و هوش منطقی مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت هوش منطقی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی توصیف شده است.بازیهای خلاقانه مثل “بازی با چوب بستنی ” ، “درست کردن اشکال هندسی با پاپ کلینر” و روش هایی برای آموزش و علاقه مندی کودکان به ریاضی در این فصل مطرح شده است.

 

 

در فصل ششم خلاقیت و هوش درون فردی و برون فردی مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت هوش درون فردی و برون فردی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی و همچنین راه های افزایش هوش هیجانی و عاطفی توصیف شده است.

 

 

در فصل هفتم خلاقیت و هوش موسیقیایی مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت هوش موسیقیایی آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی توصیف شده است.

 

 

در فصل هشتم خلاقیت و هوش طبیعت گرا مطرح شده است.
پیشنهادات متنوع برای پرورش خلاقیت هوش طبیعت گرا آورده شده است و روشهای کاربردی و مثالها و بازیهای خلاقانه از نوزادی تا کودکی و نوجوانی توصیف شده است.
روشهایی خلاقانه در آب بازی، ماسه بازی و گل بازی آورده شده است

                                                                                                                                         مقاله
تعیین نقش میانجی امنیت سازمانی در تاثیر سیستمهای اطلاعاتی سازمان بر بلوغ سازمانی در شرکتهای صنعتی منتخب اصفهان

۱- Sayedmahmoud Fakhri

۲- amirreza Naghsh
۳- Msc student ,executive management department,strategic management orientation.Isfahan(khorasgan) Branch.Islamic azad University,Isfahan,Iran
۴- .Assistant Prof,department of Management .Isfahan(khorasgan) Branch.Islamic azad University,Isfahan,Iran
۵- corresponding author:ar.naghsh@khisf.ac.ir

 

                                                                                                                                      چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی امنیت سازمانی در تاثیر سیستمهای اطلاعاتی سازمان بر بلوغ سازمانی در شرکتهای صنعتی منتخب اصفهان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شرکتهای متوسط و بزرگ مستقر در شهرک صنعتی جی اصفهان به تعداد ۲۰ شرکت بود که به روش سرشماری انتخاب شدند.به منظور جمع آوری اطلاعات از ۳ پرسشنامه شامل ،پرسشنامه محقق ساخته امنیت سازمانی ،استاندارد سیستم های اطلاعاتی (استوارت و ردمن،۲۰۱۰ )، استاندارد بلوغ سازمانی(سلطانی و بهرامی نژاد،۱۳۸۹) استفاده شد.روایی محتوایی این پرسشنامه ها به تایید استاد راهنما و تعدادی از صاحب نظران موضوعی رسید و روایی صوری نیز توسط چند تن از پاسخگویان تایید شد. پایایی پرسشنامه پژوهش هم توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمام ابعاد پرسشنامه بیش از ۷/۰ بود. یافته‌ها نشان داد امنیت سازمانی در تاثیر سیستمهای اطلاعاتی سازمان بر بلوغ سازمانی در شرکتهای صنعتی منتخب اصفهان نقش میانجی دارد. همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داد که سیستمهای اطلاعاتی سازمان بر امنیت سازمانی و بلوغ سازمانی در شرکتهای صنعتی منتخب اصفهان تاثیر مثبت و معنادار دارد اما امنیت سازمانی بر بلوغ سازمانی تاثیر منفی دارد.
سید محمود فخری   

                                                                                               خلاصه مقاله ای بر نقش تاکتیک تهاجمی در اقتصاد مقاومتی


چندی است اقتصاد مقاومتی در انواع بحث های اقتصادی مطرح می گردد و نظرات متنوع و مفیدی در این عرصه بیان می شود،بعضی جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی را راهکار اصلی دانسته و بعضی دیگر تکیه بر توسعه شرکت های دانش بنیان و صادرات مربوط به آن را رکن اصلی می دانند،بعضی صادرات غیر نفتی را و بعضی جلوگیری از واردات غیر ضروری و مبارزه با قاچاق را پایه اصلی می دانند و همه این نظرات مفید و از اصول است.

در بحث اقتصاد مقاومتی بعضی مقاومت و بعضی دیگر مقاوم سازی را محور می دانند اما با آگاهی از ظرفیت های بالا و متنوع سرزمین ایران از ظرفیت های بالای نیروی انسانی ،ظرفیت های معنوی و دینی ،ظرفیت ها و منابع زیر زمینی و معدنی، گردشگری ، صنعت و کشاورزی و نظامی و ……. به نقش تاکتیک تهاجمی در اقتصاد مقاومتی کمتر پرداخته شده است.این مشابه آن است که تیم فوتبالی تنها فکر دفاعی داشته و مقاوم سازی ساختار خود را بر اساس گل نخوردن از حریف بداند ، حال آنکه این تیم ظرفیتهای گل زنی فراوان داشته و بعلت دید دفاعی از این ظرفیت نتواند استفاده نموده و پویاگی خود را پژمرده سازد.

بزرگترین مانع عدم دید تاکتیک تهاجم در اقتصاد مقاومتی نداشتن آگاهی از چالشهای بازار و کمبود ها و نیازهای در پیش رو برای اقتصاد جهانی است.کاری که اقتصاد دانان چینی در دنیا کرده اند نمونه بارز تاکتیک تهاجمی در اقتصاد و تسخیر بازارهای متنوع جهانی است.چینی ها پس از شناخت و آگاهی از ظرفیت های بالای نیروی انسانی خود با گسترش سیستم بازاریابی و بازرگانی در جهان چالشها و کمبودها پیش رو را در سراسر جهان شناسائی نموده و با تهاجمی شگفت آور آنها را به تسخیر و انحصار خود درآورده اند.هم اکنون شرکت های متنوع چینی آفریقا ، آمریکا ، آسیا ، اروپا را زیر ذره بین بازارگانی و بازاریابی خود قرار داده اند.

تیمهای تحقیقاتی آنها خاکریزهای نیازها و بازارهای مذهبی ، قومی و فرقه ای در جهان را نیز شناخته و آ تیمهای تحقیقاتی آنهاها را فتح یا محاصره نموده اند.جا دارد در کشور عزیزمان نیز با شناخت ظرفیتهای ملی و انسانی و همچنین سیستمهای بازاریابی و بازرگانی با تکیه بر جغرافیای استراتژیک مناظق مختلف جهان در تاکتیکی تهاجمی اقتصاد مقاومتی را علاوه بر مقاوم سازی پویا کرده و رشد و توسعه آن را کلید زد. سید محمود فخری