مشاورخلاقیت – مشاوره تدوین استراتژی

مشاور خلاخیت و مشاوره تدوین استراتژی

مشاوره و انجام برنامه استراتژی سازمان یا شرکت با بررسی مراحل و فرآیند زیر

مرحله تدوین استراتژی
بیانیه ماموریت
بررسی عوامل محیط خارجی و داخلی

الف) محیط خارجی (فرصتها)
الف) محیط خارجی (تهدیدها)
ب) محیط داخلی (نقاط قوت)
ب) محیط داخلی (نقاط ضعف) 

پرسشنامه ۱- عوامل محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها)
پرسشنامه ۲ – عوامل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)

عوامل محیط خارجی (فرصت ها )
ماتریس عوامل محیط خارجی (فرصت ها )

عوامل محیط خارجی (تهدیدها)
ماتریس عوامل محیط خارجی (تهدیدها)

عوامل محیط داخلی (نقاط قوت )
ماتریس عوامل محیط داخلی (نقاط قوت )

عوامل محیط داخلی (نقاط ضعف)
ماتریس عوامل محیط داخلی (نقاط ضعف)

پرسشنامه مرحله انتخاب عوامل مهم خارجی جهت ماتریس ارزیابی

پرسشنامه ۱- عوامل محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها)

پرسشنامه مرحله انتخاب عوامل مهم داخلی جهت ماتریس ارزیابی 

پرسشنامه ۲ – عوامل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)

جدول یا ماتریس ازیابی عوامل محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها)

جدول یا ماتریس ازیابی عوامل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف)

اهداف بلند مدت

مرحله تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژی SWOT

مرحله تصمیم گیری: به کمک ماتریس برنامه ریزی کمی (QSPM) و نتایج امتیاز ها اولویت بندی استرتژی ها
جدول اولویت های استراتژی ها بر اساس جذابیت
مشاور خلاقیت – سید محمود فخری